Thursday, June 20, 2013

We will be requesting the change of the name PatientTrac International Medical Technology AB (publ.) to PatientTrac AB (publ.) at the Annual General Meeting scheduled for July 15, 2013.
This change is made to ensure our PatientTrac brand and trademark is easily identified in the Global Markets. The stock symbol, PIMT, should not be modified with this name change.

 

PatientTrac International Medical Technology AB: Kallelse till Extra Bolagsstämma

 

Aktieägarna i PatientTrac International Medical Technology AB (PUBL), 556687-1553, HAR KALLATS TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KLOCKAN 10:00 DEN 30 JUNI 2013, på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

 

För att få delta i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 juni 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 28 juni 2013 kl. 16.00. Anmälan kan ske per e-mail till info@patienttrac.se eller via telefon till +46 (0)8 506 361 69. Vid anmälan uppges namn, adress samt personnummer (organisationsnummer).

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 25 juni 2013.

 

Mer information finns på hemsidan för PatientTrac Information Technology  Corporation, www.patienttrac.com

För att få en utskriven kallelse, kontakta bolaget på följande adress:

PatientTrac International Medical Technology AB (publ)

World Trade Center

Klarabergsviadukten 70  Box 70396,  107 24 Stockholm

Tel 08-506 361 69 

Email: info@patienttrac.com